Truy tìm thanh niên bỏ trốn sau khi tông ngã công nhân môi trường