Trường ở Gia Lai nâng điểm cao để... khỏi dạy: Nếu học, thí sinh cũng "sống dở chết dở"

130/1,502