Trường đại học đuổi hàng nghìn sinh viên là cần thiết