Trưởng công an xã không đi học vẫn có bằng đại học chuyên ngành luật