Trưởng ban pháp chế quay cóp khi thi đầu vào lớp thạc sĩ