Trung úy đội quy tập mộ liệt sĩ vướng mìn khi làm nhiệm vụ