Trung Quốc: Nhân viên ăn cơm trong bồn tiểu chứng minh sạch