Trung Quốc giải bài toán 'khoảng cách' bằng công nghệ