Trung Quốc biện hộ: Quân sự hóa Biển Đông để 'tự vệ'