Trung Nguyên có Phó TGĐ mới, bà Lê Hoàng Diệp Thảo cầu cứu Thủ tướng