"Trứng mặt trời" đỏ rực, mua 2 quả biếu sếp hết nhẵn tháng lương