Trốn không thoát sau khi đâm chết người say vì nhầm