Trộm vứt két sắt còn hàng trăm triệu xuống kênh

12/0,372