Trộm tấn công: Đại gia Quảng Nam dựng lưới B40, cắm chông giữ 'vàng'