Trộm ô tô của bạn ở Đà Lạt, mang xuống Nha Trang đưa vào tiệm cầm đồ