Trộm ghé thăm UBND xã và nẫng gọn 2 khẩu súng quân dụng cùng nhiều đạn