Trộm đánh lại, chủ nhà gặp họa vì nhỡ tay đâm chết?