Trộm container ở quận 9 đem sang Bình Dương tháo 6 bánh xe