Triệu tập nhóm thanh niên đầu trần đi xe máy, dàn hàng trước ô tô