Triệu tập 5 người để làm rõ khâu chấm thi bất thường ở Hòa Bình