Triều cường vượt báo động 3, đường Sài Gòn lại ngập như sông

13/0,922