Triển khai biện pháp bảo hộ công dân đối với Đoàn Thị Hương