Trâu bị trộm xẻ thịt, chỉ còn trơ xương trên đồi

13/0,589