Trao huy hiệu 50 năm tuổi Đảng tặng Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng