Tranh chấp Trung Nguyên: Đi ngược lại giá trị cốt lõi doanh nghiệp xây dựng