Tranh cãi dữ dội quanh chuyện giữ Văn Quyết và gạt Văn Lâm