Trấn Thành: Bài trừ hài nhảm bằng cách... đừng xem nữa