Trạm trưởng y tế chém 2 nữ nhân viên rồi cắn lưỡi tự sát