Trạm không gian 8,5 tấn rơi về Trái Đất: Việt Nam trong vùng nguy hiểm

14/0,764