Trám đen vào mùa, chị em chi tiền triệu mua cả chục kg ăn dần