Trà đinh đắt như vàng ròng: Bán dăm cân có ngàn USD, thôn nữ thu bạc tỷ

23/1,669