'TP.HCM kinh tế lớn nhất nước, 4 cầu sắt làm không nổi'