Tốt nghiệp đại học, 8X về quê ép trấu kiếm... tiền tỉ