Theo Bộ Văn hóa - thể thao và du lịch, văn bản được đưa ra do gần đây một số nghệ sĩ tham gia quảng cáo có nội...