xin từ chức

Từ chức cũng không dễ

Từ chức cũng không dễ

Một lần nữa, ông Đoàn Ngọc Hải làm dư luận phải chú ý đến mình khi viết đơn xin từ chức - một chức...