xét xử Khá Bảnh

“Ai đồ”?

“Ai đồ”?

Sáng nay ba Tèo đọc báo xong thì trầm ngâm giây lát, rồi gọi Tèo và Tí ra nói chuyện. Tèo thưa: