JCR-Series của Jino Motors được trang bị cho rất nhiều lực lượng an ninh trên toàn thế giới trong đó có Việt...