Trang phục múa thoát y cũng đầy nghệ thuật như chính bộ môn này vậy.