Hạn chồng hạn, hạn từ năm này kéo sang năm khác, hạn từ mùa khô kéo sang mùa mưa là những gì đã và đang diễn ra ở...