Từ trung tâm TP.HCM, qua phà Bình Khánh, chỉ một đoạn là cánh rừng Rừng Sác hiện ra trước mắt. Tiếp tục...