UBND quận Cầu Giấy cho biết một số cộng tác viên tham gia tích cực tại CLB là chỉ huy, nguyên chỉ huy trong lực lượng...