Sống chung với ung thư từ năm 14 tuổi, Lê Thị Hằng (19 tuổi) vừa chiến đấu với bệnh tật vừa học giỏi,...