Làm quá nhiều việc ác, sợ sẽ bị ma quỷ hành hạ sau khi chết, Từ Hy Thái hậu đã cho tuẫn táng theo bản thân cả...