'Chúng tôi không liên lạc được với chủ đầu tư trường của trường này, hiệu trưởng nhà trường cũng...