Để rời đảo Phú Quốc về đất liền, bốn người phải trả 3,6 triệu đồng cho Nguyễn Văn Hùng để được trốn...