Nhiều người trong chúng ta có thói quen sáng ra phải uống cà phê trước rồi mới làm những chuyện khác. Điều này có...