Các cấp, các ngành xây dựng kế hoạch hành động để nêu cao tinh thần bảo vệ phụ nữ, đấu tranh chống các hành vi...