Chuyên gia toán học đưa ra lời lý giải cho phép tính 'nghìn năm mới xảy ra một lần' được chia sẻ rộng rãi khắp các...