Trước dự báo tình hình khô hạn diễn biến phức tạp, thiếu nước tưới nghiêm trọng vào cuối mùa khô,...