tìm việc làm

Thất nghiệp vì thích oai

Thất nghiệp vì thích oai

Đòi hỏi đầu quân cho công ty lớn, văn phòng to, đồng phục đẹp, lương cao, việc nhẹ nhưng kiến thức...